Integritetspolicy

Giltig från 1 maj 2018

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Moreco Group AB (org.nr. 556717-2407), Sågvägen 35A, 184 40 Åkersberga, är personuppgiftsansvarig inom ramen för bolagets verksamhet (tjänster inom finansiering och livscykelhantering av IT-utrustning).

När samlar vi in personuppgifter?

Via inkommande mail, besök på våra webbsidor, arbetsansökningar, i samband med anställning, utbyte av visitkort, ingångna avtal, samt orderinformation skickad till oss.

Varför behandlar personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att optimera information och erbjudanden till dig när du besöker vår webbplats, för att hantera handel med våra varor och/eller tjänster samt för att uppfylla myndighetskrav för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I. De uppgifter vi behandlar är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Arbetsgivare
 • Arbetsplatsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Orderhistorik
 • IP-adress, samt
 • Eventuella webbplatssidor som besökts på Moreco Group AB:s webbplatser

II. För hos Moreco Group anställda och arbetssökande behandlas dessutom följande uppgifter:

 • Bostadsadress
 • Bankuppgifter för löneutbetalning
 • Skatteuppgifter
 • Referenser
 • Inlämnade ansökningshandlingar, exempelvis betyg och CV

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte personuppgifter med några externa parter om vi inte enligt lag är tvingade att dela personuppgifter.

Vilken laglig grund har vi för vår personuppgiftsbehandling?

Vår personuppgiftsbehandling har laglig grund enligt tabellen nedan.

Ändamål Laglig Grund
Kontakt med oss Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Samtycke, Intresseavvägning
Kundhantering - finanskund Avtal och/eller Lag
Kundhantering – IT Avtal och/eller Lag
Anställning Avtal och/eller Lag

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi gör en årsvis bedömning om ändamålet med personuppgiftsbehandlingen kvarstår. Om ändamålet inte kvarstår raderar vi uppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett registerutdrag som avser vår behandling av dina personuppgifter. De av dina personuppgifter som vi behandlar har du rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är ofullständiga, missvisande eller felaktiga. Du har då även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

I vissa fall kan du också ha rätt till så kallad dataportabilitet, dvs att kunna flytta personuppgifterna till annan aktör.

Du har även rätt att motsätta dig beslutsfattande av maskiner, profilering och invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring.

Det finns även situationer då du har rätt att få dina personuppgifter raderade:

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in för
 • Om du återkallar samtycke (förutsätter att personuppgiften behandlas med samtycke som grund)
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring och du motsätter dig detta

Du kan när som helst utöva dina rättigheter enligt ovan. Kontakta oss på info@moreco.se.