Våra policies

Huvuduppgiften är att säkerställa högsta möjliga återbruksfrekvens av inlämnad IT-elektronik.

Miljöpolicy

Morecos miljöpolicy är kopplad till företagets vision om att förlänga livet på IT-produkter genom kompetens, säkerhet och nytänk samt vår värdegrund.

Huvuduppgiften är att säkerställa högsta möjliga återbruksfrekvens av inlämnad IT-elektronik. Sekundärt att Moreco skall nyttja miljöriktig återvinning av sådant som ej återbrukas.

Moreco skall verka för miljöförbättrande åtgärder vid utförande av dess huvuduppgift. Genom samarbeten samt dokumenterade processer skall vi uppfylla våra intressenters förväntningar och krav.

Vi arbetar enligt miljöstandarden ISO 14001:2015 genom vilken vi åtar oss att ständigt utvärdera, förebygga och förbättra vårt miljöarbete samt miljöledningssystemet. Ledningen åtar sig också att uppfylla de bindande och legala krav som åligger verksamheten.

Miljöpolicy antagen 2019-01-16

Vi eftersträvar att

 • all inlämnad IT-elektronik skall återbrukas
 • nyttja miljöriktig återvinning av IT-elektronik som ej återbrukas
 • sätta tydliga mål för att minska vår miljöpåverkan
 • kontinuerligt se över att vi når målen
 • välja miljöklassade produkter
 • använda fraktombud som erbjuder miljövänlig logistik
 • sortera överskottsmaterial enligt kommun- och myndighetskrav samt återanvända emballage
 • övervaka och effektivisera elförbrukningen
 • nyttja tjänstefordon som har högsta EU-klassning för avgasrening
 • verka för att vi samt våra intressenter korresponderar elektroniskt
 • göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och i möjligaste mån känd bland våra kunder och leverantörer
 • Morecos ledning regelbundet granskar och utvärderar Miljöpolicyn.

Kvalitetspolicy

Morecos kvalitetspolicy är kopplad till företagets mission om att förlänga livet på IT-produkter genom kompetens, säkerhet och nytänk samt vår värdegrund.

Huvuduppgiften är att säkerställa högsta möjliga återbruksfrekvens av inlämnad IT-elektronik.

Kvalitetspolicyn omfattar alla arbetsuppgifter från första kundkontakt till att produkten eller tjänsten är utförd och fakturerad till kund.

Moreco skall verka för kvalitetsförbättrande åtgärder vid utförande av dess huvuduppgift. Genom samarbeten samt dokumenterade processer skall vi uppfylla våra intressenters förväntningar och krav.

Vi arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 genom vilken vi åtar oss att ständigt förbättra kvalitetssäkring och ständig förbättring av våra tjänster samt kvalitetsledningssystemet.

Kvalitetspolicy antagen 2019-01-16

Vi eftersträvar att

 • varje uppdrag som vi åtar oss skall utföras till våra kunders belåtenhet
 • varje medarbetare är kompetent för sin uppgift och skall tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav.
 • alla medarbetare skall få en tillräcklig utbildning för att kunna utföra sina uppgifter.
 • rutinbeskrivningar skall skrivas på ett lättförståeligt sätt.
 • sätta tydliga mål för att säkerställa hög kvalitet i vår samverkan med kunder och leverantörer upprätthålla utlovade SLA:er
 • upprätthålla högsta kreditvärdighet
 • kontinuerligt se över att vi når målen
 • vi arbetar med ständiga förbättringar och skall lära av våra misstag. Detta realiseras genom systematisk avvikelsehantering samt utvärdering av våra resultat och fastställande av förbättringsmål
 • arbeta för att förbättra och utveckla tjänster och teknik i vår verksamhet.
 • uppfylla de författningskrav som vår verksamhet omfattas av.
 • göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och i möjligaste mån känd för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 • Morecos ledning regelbundet granskar och utvärderar kvalitetspolicyn.

Integritetspolicy - Giltig från 1 maj 2018

Ansvarig för behandling av personuppgifter
Moreco Group AB (org.nr. 556717-2407), Sågvägen 35A, 184 40 Åkersberga,
är personuppgiftsansvarig inom ramen för bolagets verksamhet (tjänster inom finansiering och livscykelhantering av IT-utrustning).

När samlar vi in personuppgifter?
Via inkommande mail, besök på våra webbsidor, arbetsansökningar, i samband med anställning, utbyte av visitkort, ingångna avtal, samt orderinformation skickad till oss.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter för att optimera information och erbjudanden till dig när du besöker vår webbplats, för att hantera handel med våra varor och/eller tjänster samt för att uppfylla myndighetskrav för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar är:
 • Namn
 • Personnummer
 • Arbetsgivare
 • Arbetsplatsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Orderhistorik
 • IP-adress, samt
 • Eventuella webbplatssidor som besökts på Moreco Group AB:s webbplatser
För hos Moreco Group anställda och arbetssökande behandlas dessutom följande uppgifter:
 • Bostadsadress
 • Bankuppgifter för löneutbetalning
 • Skatteuppgifter
 • Referenser
 • Inlämnade ansökningshandlingar, exempelvis betyg och CV
 • Telefonnummer

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi delar inte personuppgifter med några externa parter om vi inte enligt lag är tvingade att dela personuppgifter.

Rätt till radering
Enligt Artikel 17 i EU:s allmänna dataskyddsförordning kan du som registrerad vända dig till Moreco för ”rätten att bli bortglömd”. Kontakta oss på info@moreco.se så kommer vi att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter och bekräfta tillbaka att så skett.

Källa: https://gdprinfo.eu/sv/sv-article-17

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi gör en årsvis bedömning om ändamålet med personuppgiftsbehandlingen kvarstår. Om ändamålet inte kvarstår raderar vi uppgifterna.

Du har rätt att få ett registerutdrag som avser vår behandling av dina personuppgifter. De av dina personuppgifter som vi behandlar har du rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är ofullständiga, missvisande eller felaktiga. Du har då även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

I vissa fall kan du också ha rätt till så kallad dataportabilitet, dvs att kunna flytta personuppgifterna till annan aktör.

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in för
 • Om du återkallar samtycke (förutsätter att personuppgiften behandlas med samtycke som grund)
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring och du motsätter dig detta

Du kan när som helst utöva dina rättigheter enligt ovan. Kontakta oss på info@moreco.se.

Vår personuppgiftsbehandling har laglig grund enligt tabellen nedan
Ändamål Laglig Grund
Kontakt med oss Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Samtycke, Intresseavvägning
Kundhantering - finanskund Avtal och/eller Lag
Kundhantering – IT Avtal och/eller Lag
Anställning Avtal och/eller Lag