Kvalitet

Moreco är certifierade för ISO 9001 - Kvalitet, ISO 14001 - Miljö samt ISO 27001 - Informationssäkerhet

Integritetspolicy - Giltig från 1 maj 2018

Ansvarig för behandling av personuppgifter
Moreco Group AB (org.nr. 556717-2407), Sågvägen 35A, 184 40 Åkersberga,
är personuppgiftsansvarig inom ramen för bolagets verksamhet (tjänster inom finansiering och livscykelhantering av IT-utrustning).

När samlar vi in personuppgifter?
Via inkommande mail, besök på våra webbsidor, arbetsansökningar, i samband med anställning, utbyte av visitkort, ingångna avtal, samt orderinformation skickad till oss.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar personuppgifter för att optimera information och erbjudanden till dig när du besöker vår webbplats, för att hantera handel med våra varor och/eller tjänster samt för att uppfylla myndighetskrav för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar är:
 • Namn
 • Personnummer
 • Arbetsgivare
 • Arbetsplatsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Orderhistorik
 • IP-adress, samt
 • Eventuella webbplatssidor som besökts på Moreco Group AB:s webbplatser
För hos Moreco Group anställda och arbetssökande behandlas dessutom följande uppgifter:
 • Bostadsadress
 • Bankuppgifter för löneutbetalning
 • Skatteuppgifter
 • Referenser
 • Inlämnade ansökningshandlingar, exempelvis betyg och CV
 • Telefonnummer

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi delar inte personuppgifter med några externa parter om vi inte enligt lag är tvingade att dela personuppgifter.

Rätt till radering
Enligt Artikel 17 i EU:s allmänna dataskyddsförordning kan du som registrerad vända dig till Moreco för ”rätten att bli bortglömd”. Kontakta oss på info@moreco.se så kommer vi att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter och bekräfta tillbaka att så skett.

Källa: https://gdprinfo.eu/sv/sv-article-17

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi gör en årsvis bedömning om ändamålet med personuppgiftsbehandlingen kvarstår. Om ändamålet inte kvarstår raderar vi uppgifterna.

Du har rätt att få ett registerutdrag som avser vår behandling av dina personuppgifter. De av dina personuppgifter som vi behandlar har du rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är ofullständiga, missvisande eller felaktiga. Du har då även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

I vissa fall kan du också ha rätt till så kallad dataportabilitet, dvs att kunna flytta personuppgifterna till annan aktör.

 • Om personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in för
 • Om du återkallar samtycke (förutsätter att personuppgiften behandlas med samtycke som grund)
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring och du motsätter dig detta

Du kan när som helst utöva dina rättigheter enligt ovan. Kontakta oss på info@moreco.se.

Vår personuppgiftsbehandling har laglig grund enligt tabellen nedan
Ändamål Laglig Grund
Kontakt med oss Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Samtycke, Intresseavvägning
Kundhantering - finanskund Avtal och/eller Lag
Kundhantering – IT Avtal och/eller Lag
Anställning Avtal och/eller Lag