Våra policys

Morecos policys är kopplade till företagets vision om att förlänga livet på IT-produkter genom kompetens, säkerhet och nytänk samt vår värdegrund.

Huvuduppgiften är att säkerställa högsta möjliga återbruksfrekvens av inlämnad IT-elektronik. Sekundärt att Moreco skall garantera miljöriktig återvinning av sådant som ej återbrukas.

Miljöpolicy

Morecos miljöpolicy är kopplad till företagets vision om att förlänga livet på IT-produkter genom kompetens, säkerhet och nytänk samt vår värdegrund.

Huvuduppgiften är att säkerställa högsta möjliga återbruksfrekvens av inlämnad IT-elektronik. Sekundärt att Moreco skall nyttja miljöriktig återvinning av sådant som ej återbrukas.

Moreco skall verka för miljöförbättrande åtgärder vid utförande av dess huvuduppgift. Genom samarbeten samt dokumenterade processer skall vi uppfylla våra intressenters förväntningar och krav.

Miljöpolicy antagen 2019-01-16

Vi eftersträvar att

 • all inlämnad IT-elektronik skall återbrukas
 • nyttja miljöriktig återvinning av IT-elektronik som ej återbrukas
 • sätta tydliga mål för att minska vår miljöpåverkan
 • kontinuerligt se över att vi når målen
 • välja miljöklassade produkter
 • använda fraktombud som erbjuder miljövänlig logistik
 • sortera överskottsmaterial enligt kommun- och myndighetskrav samt återanvända emballage
 • övervaka och effektivisera elförbrukningen
 • nyttja tjänstefordon som har högsta EU-klassning för avgasrening
 • verka för att vi samt våra intressenter korresponderar elektroniskt
 • göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare och i möjligaste mån känd bland våra kunder och leverantörer
 • Morecos ledning regelbundet granskar och utvärderar Miljöpolicyn.

Vi arbetar enligt miljöstandarden ISO 14001:2015 genom vilken vi åtar oss att ständigt utvärdera, förebygga och förbättra vårt miljöarbete samt miljöledningssystemet. Ledningen åtar sig också att uppfylla de bindande och legala krav som åligger verksamheten.

Kvalitetspolicy

Morecos kvalitetspolicy är kopplad till företagets mission om att förlänga livet på IT-produkter genom kompetens, säkerhet och nytänk samt vår värdegrund.

Huvuduppgiften är att säkerställa högsta möjliga återbruksfrekvens av inlämnad IT-elektronik.

Kvalitetspolicyn omfattar alla arbetsuppgifter från första kundkontakt till att produkten eller tjänsten är utförd och fakturerad till kund.

Moreco skall verka för kvalitetsförbättrande åtgärder vid utförande av dess huvuduppgift. Genom samarbeten samt dokumenterade processer skall vi uppfylla våra intressenters förväntningar och krav.

Kvalitetspolicy antagen 2019-01-16

Vi eftersträvar att

 • varje uppdrag som vi åtar oss skall utföras till våra kunders belåtenhet.
 • varje medarbetare är kompetent för sin uppgift och skall tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav.
 • alla medarbetare skall få en tillräcklig utbildning för att kunna utföra sina uppgifter.
 • rutinbeskrivningar skall skrivas på ett lättförståeligt sätt.
 • sätta tydliga mål för att säkerställa hög kvalitet i vår samverkan med kunder och leverantörer
 • upprätthålla utlovade SLA:er
 • upprätthålla högsta kreditvärdighet
 • kontinuerligt se över att vi når målen
 • vi arbetar med ständiga förbättringar och skall lära av våra misstag. Detta realiseras genom systematisk avvikelsehantering
 • samt utvärdering av våra resultat och fastställande av förbättringsmål.
 • arbeta för att förbättra och utveckla tjänster och teknik i vår verksamhet.
 • uppfylla de författningskrav som vår verksamhet omfattas av.
 • göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och i möjligaste mån känd för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 • Morecos ledning regelbundet granskar och utvärderar kvalitetspolicyn.

Vi arbetar enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 genom vilken vi åtar oss att ständigt förbättra kvalitetssäkring och ständig förbättring av våra tjänster samt kvalitetsledningssystemet.